Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaardenzijn van toepassing op alle dienstverlening van de Stichting Schuldhulp Duin- & Bollenstreek hierna te vernoemen; Stichting SHDB, waaronder mede inbegrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan de Stichting SHDB wordt verstrekt ongeachte door welke derden partij(en) dan ook.

2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband van de Stichting SHDB bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld door de Stichting SHDB, of die in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

3. Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door de Stichting SHDB, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens derden en/of welke opdrachtgever dan ook.

4. De stichting SHDB zal bij de uitvoering van een/de opdracht de vertrouwelijkheid van een relatie met cliënt(en) zo goed mogelijk waarborgen als zij verplicht is aan haar CPB nr. m1470136. De opdrachtgever verleend toestemming om gegevens die verband houden met de opdracht ter kennis te brengen van diegenen binnen de Stichting SHDB voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling en/of uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent toestemming om de communicatie welke gevoerd moet worden met derden om de opdracht te kunnen uitvoeren o.a. gebruik te maken van e-mail en daarin de hoogstnodige vertrouwelijke gegevens van opdrachtgever te delen met derden als van toepassing op de opdracht.

5. De opdracht aan de Stichting SHDB van opdrachtgever houdt mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten die behulpzaam zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden als dit voor de opdracht noodzakelijk is en dan nog in overleg met opdrachtgever.

**De Stichting SHDB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor de dienstverlening van de Stichting SHDB vastgestelde tarieven welke jaarlijks door het Bestuur van de stichting worden vastgesteld en waarvan aan elke, met een opdrachtgever gesloten opdrachtovereenkomst een copy zal zijn gehecht welke door de opdrachtgever voor akkoord dient te zijn getekend. Alle extra onkosten die t.b.v. van een opdrachtgever moeten worden voorgeschoten worden middels een aparte factuur in rekening gebracht.

7. De maandelijkse vergoeding voor budgetbeheer wordt per kwartaal gefactureerd en in maandelijkse termijnen vooraf geïncasseerd. De verschuldigde intake-c.q. dossier aanmaak kosten zijn in 1 keer verschuldigd en worden bij het sluiten van de budgetbeheerovereenkomst gefactureerd. Voor alle overige diensten worden aparte declaraties opgesteld met een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf declaratie datum. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is over het onbetaald deel van de declaratie een rente van 1% per maand verschuldigd even als alle bijkomende kosten die de Stichting maakt dan wel moet maken om het aan haar verschuldigde bedrag te kunnen incasseren.

8. Het is de Stichting gehouden bij het aannemen- c.q. aanvaarden van een opdracht een voorschot voor nog te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Het bestuur kan opdrachtgeven om de werkzaamheden voor een opdrachtgever op te schorten en/of te staken als een voorschot- of enig andere declaratie, door opdrachtgever niet is betaald.

9. De stichting SHDB heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering is afgedekt en wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Indien en voor zover er geen dekking is onder genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk en overeenkomende met het totaal van de uitgebrachte declaratie van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit echter; tot een maximum van 25.000, = per gebeurtenis.

10. Een vordering tot schade vergoeding op de Stichting SHDB vervalt indien deze niet binnen drie maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt behalve als het een vordering van een particuliere cliënt betreft.

11. Op de rechtsverhouding tussen de Stichting SHDB en haar opdrachtgever(s) is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die niet in redelijkheid en of redelijk overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement waarin de opdrachtgever(s) woonachtig is(zijn).

De Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt te Katwijk, de 1e januari 2016, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam en van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten welke door de bestuurders, leidinggevende en of medewerkers van de stichting worden aangegaan dan wel uitgevoerd en tot elk moment dat deze Algemene Voorwaarden worden herzien, gewijzigd of anderszins aangepast.

Het bestuur van de “Stichting SHDB,

De Voorzitter.

2.​K. v. K nr. 50536885 / CBP nr. m1470136